Asociacijos "Slėnis Nemunas" struktūra

Įgyvendinant Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ plėtros programą bus sukurta atviros prieigos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei susijusi infrastruktūra, kuri kartu su turimais žmogiškaisiais ir materialiniais Slėnio dalyvių ištekliais leis užtikrinti aukštą vykdomų MTEP darbų kokybę, mokslo, studijų ir verslo integraciją, sukurti palankią aplinką perduoti verslui žemės, miškų ir maisto mokslo žinias ir technologijas bei vykdyti kokybiškas, žemės, miškų ir maisto ūkio poreikius atitinkančias, studijas.

Siekiant efektyviai naudotis naujos MTEP infrastruktūros galimybėmis ir sutelkti šalies žemės, miškų ir maisto mokslo potencialą Slėnio plėtros kryptims vykdyti, numatoma Slėnio apimtyje įkurti MTEP centrus bei parengti susijusią bendro naudojimo infrastruktūrą, integruoti ir konsoliduoti mokslininkų ir tyrėjų grupes bendrų tikslų siekimui, optimizuoti žemės, miškų ir maisto mokslo ir studijų institucijų, mokslinių tyrimų institutų ir jų padalinių tarpusavio sąveiką.

Slėnio „Nemunas“ veiklą taip pat reglamentuoja Programą (patvirtintą LRV 2008-10-01 nutarimu Nr. 1130) koreguojanti Švietimo ir mokslo ministro 2009-11-24 įsakymu ISAK-2377 patvirtinta Jungtinių tyrimų programa „Gamtos ištekliai ir žemės ūkis“ (JTP GIŽŪ). Plačiau http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.dok_priedas?p_id=36818