Paskirtis

Kas yra slėnis „Nemunas“ (toliau Slėnis NEMUNAS, sutrumpintai – Slėnis)?
Slėnis NEMUNAS yra Integruotas mokslo, studijų ir verslo centras Lietuvos žemės, miškų ir maisto ūkio sektoriui plėtoti. Slėnio NEMUNAS plėtros programos, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1130, paskirtis – sutelkti žemės, miško ir maisto ūkio mokslinių tyrimų, studijų ir žinioms imlaus verslo potencialą (subjektų visumą), turintį bendrą ir tinklinę mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau vadinama – MTEP) infrastruktūrą ir kryptingai prisidedantį prie žemės, miškų ir maisto ūkio plėtros, žinių ekonomikos kūrimo, Lietuvos ūkio konkurencingumo didinimo. Programa siekiama sukurti šiuolaikinę MTEP ir susijusią infrastruktūrą bendrosioms Lietuvos žemės, miškų ir maisto ūkio sektorių mokslinių tyrimų, studijų ir technologinės plėtros reikmėms, mokslinių rezultatų komercializavimui, technologijų perdavimui, naujų, žinioms imlių ūkio subjektų kūrimuisi, sudaryti sąlygas žemės, miškų ir maisto ūkio įmonėms, kurios imlios žinioms, bendradarbiauti su mokslo ir studijų institucijomis, tyrėjų grupėmis, didinti Lietuvos žemės, miškų ir maisto mokslo ir technologijų konkurencingumą tarptautinėje rinkoje. 

Kas yra asociacija „Slėnis Nemunas“ (toliau asociacija Slėnis NEMUNAS, sutrumpintai – Asociacija)?
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1130 patvirtintoje Slėnio NEMUNAS plėtros programoje nurodyta, kad mokslo, studijų ir verslo interesams derinti kuriama asociacija Slėnis NEMUNAS. Vyriausybės nutarime nurodyta, kad Asociacijos steigėjai ir nariai – mokslo ir studijų institucijos, mokslinių tyrimų institutai, verslo subjektai, pareiškę norą dalyvauti kuriant ir plėtojant Slėnį. Programos koordinatoriai – asociacija Slėnis NEMUNAS, Švietimo ir mokslo ministerija ir Ūkio ministerija. Asociacijos Slėnis NEMUNAS administracija užtikrina, kad būtų organizuojama visiems Slėnio dalyviams pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas Atviros prieigos centrų kūrimo ir valdymo taisykles atvira prieiga prie MTEP infrastruktūros, sudaro strateginius, plėtros planus, vykdo Slėnio rinkodarą, atstovauja Slėnio dalyvių bendriems interesams savivaldos ir valstybės institucijose, inicijuoja bendrus projektus ir dalyvauja juos vykdant, plėtoja ryšius su kitais Lietuvos integruotais mokslo, studijų ir verslo centrais, užsienio valstybių partneriais, tarptautinėmis organizacijomis, skatina asociacijos Slėnis NEMUNAS narių ir kitų Slėnio dalyvių bendradarbiavimą. Už atskirų Programos priemonių įgyvendinimą atsakingi tų priemonių vykdytojai.

 
Po vėliavos iškėlimo 2010 m. gegužės 15 d. Slėnio NEMUNAS steigėjai kartu su LRS Kaimo reikalų komiteto pirmininku Edmundu Pupiniu, Žemės ūkio ministru Kazimieru Starkevičiumi, Švietimo ir mokslo ministru Gintaru Steponavičiumi, Kauno rajono meru Valerijumi Makūnu, Ūkio ministerijos viceministru Gediminu Miškiniu ir Žemės ūkio ministerijos Strateginio planavimo ir mokslo skyriaus vedėja Zita Duchovskiene

Asociacija „Slėnis Nemunas“ – juridinis asmuo, kurio tikslas yra koordinuoti, efektyviai planuoti ir vystyti Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro Slėnio „Nemunas“ narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams, vykdyti Asociacijos narių nustatytus tikslus, uždavinius bei funkcijas.

Asociacijos „Slėnis Nemunas“ tikslai:

 • plėtoti žinių visuomenę, tobulinant mokslo ir studijų sistemą, technologijų kūrimo ir perdavimo sistemą, stiprinant  mokslo – verslo ryšį, bei vykdant  kitas su šiomis veiklomis susijusias socialines – ekonomines funkcijas;
 • sukurti ir efektyviai administruoti integruotą mokslo, studijų ir verslo plėtros infrastruktūrą bei su jos veiklos kryptimis tiesiogiai susijusius mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros ir kitus žmogiškųjų išteklių plėtros projektus;
 • užtikrinti, kad kuriama integruota mokslo, 
 • studijų ir verslo sistema veiktų kaip atviros prieigos viešoji sistema, t.y. ja galėtų naudotis visi mokslo, studijų ir verslo subjektai, pasirašę atitinkamas naudojimosi sistema sutartis;
 • vykdyti mokslinius tyrimus šiomis prioritetinėmis integruoto mokslo, studijų ir verslo centro bei su jo veikla tiesiogiai susijusių MTTP ir kitų žmogiškųjų išteklių plėtros projektų kryptimis: agrobiotechnologija, bioenergetika ir miškininkystė; maisto technologijos, sauga ir sveikatingumas.

Asociacijos „Slėnis Nemunas“ uždaviniai:

 • Sukurti šiuolaikinę mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros infrastruktūrą žemės, miškų ir maisto ūkio mokslinių tyrimų plėtros reikmėms.
 • Sutelkti bendrai veiklai aukščiausiosios kvalifikacijos Lietuvos ir užsienio mokslininkus ir tyrėjus.
 • Sudaryti sąlygas verslo įmonėms bendradarbiauti su mokslo ir studijų institucijomis, kad mokslinių tyrimų rezultatų komercializavimo pagrindu formuotųsi žinioms imlių verslo įmonių pradmenys.
 • Išplėsti žemės, miškų ir maisto ūkio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų apimtį nacionaliniu ir tarptautiniu lygiais.

Asociacijos „Slėnis Nemunas“ funkcijos:

 • įgyvendinti Slėnio „Nemunas“ tikslus derinant Slėnio partnerių interesus bei juos atstovaujant;
 • aprobuoti Slėnio plėtros dokumentus  tarp Slėnio partnerių bei koordinuoti Slėnio plėtrą;
 • vykdyti Slėnio plėtros programą prioritetizuojant veiklas ir projektus;
 • užtikrinti pridedamosios vertės kūrimą teikiant naudą mokslui, studijoms, verslui ir visuomenei;
 • užtikrinti efektyvų Slėnio valdymą bei Slėnio programos uždavinių įgyvendinimą;
 • užtikrinti efektyvų mokslo ir verslo, bei horizontalų bendradarbiavimą tarp slėnių,  siekiant efektyviai panaudoti turimą turtą, mokslinius rezultatus ir išteklius;
 • užtikrinti sukurtos mokslo tiriamosios infrastruktūros atvirą prieigą ir efektyvų naudojimą;
 • užtikrinti Slėnio veiklos bei rezultatų viešinimą.